Koszty opieki nad seniorami: porównanie cen w domach opieki prywatnych i publicznych

Średni czas oczekiwania na miejsce w domu opieki wynosi około pół roku, choć może zdarzyć się, że senior będzie czekał na przyjęcie nawet 2-3 lata. Dzieje się tak dlatego, że niekiedy na liście oczekujących może „wyprzedzić” go inna osoba, która bardziej potrzebuje całodobowej opieki.

Domy pomocy społecznej dzielą się na domy dla:

  1. Sredni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej ustalany jest przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę, marszałka województwa i ogłaszany jest w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do 31 marca danego roku.
  2. Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej nie może być jednak wyższa niż sredni miesięczny koszt utrzymania w domu pomocy społecznej.

Zgodnie z ustawą osoba, która mieszka w domu pomocy społecznej, a nie jest w stanie pokryć tej kwoty, to wówczas do ponoszenia opłat zobowiązana jest jego rodzina: małżonek, dzieci, wnukowie.

Do pomocy finansowej zobowiązane są osoby, jeżeli dochód osoby w rodzinie/osoby samotnie gospodarującej jest niższy niż wyznaczone kryterium, ale kwota pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 proc. tego kryterium.

W 2024 r. kryterium dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 776 zł (300 proc. wynosi 2 328 zł), a dla osoby w rodzinie 600 zł (300 proc. wynosi 1 800 zł). Gmina ponosi koszt w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania seniora a opłatami wnoszonymi przez wymienione osoby.

  • W niektórych przypadkach senior może być również całkowicie zwolniony z opłat, gdy występują do tego uzasadnione przesłanki, np. długotrwała choroba, niepełnosprawność itd.
  • Na średni koszt utrzymania mieszkańców DPS składa się zapewnienie dachu nad głową, wsparcie psychologa, a także zajęcia aktywizujące mieszkańców.

Sprawdziliśmy średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańców domu pomocy społecznej w kilku największych miastach w Polsce. I tak w Warszawie wynosi 8530,26 zł w DPS-ie dla kombatantów, 9064,27 zł w DPS-ie dla osób w wieku podeszłym i ok. 7300 zł w DPS-ie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Średni koszt utrzymania mieszkańca DPS-u w Krakowie dla osób w wieku podeszłym wynosi ok. 6400 zł, dla osób przewlekle somatycznie chorych w wieku podeszłym 8700 zł, dla osób niepełnosprawnych od 9 000 do 10 000 zł, dla osób przewlekle psychicznie chorych 8 100-8 600 zł. Z kolei w Katowicach średni miesięczny, dla osób z otępieniem, z chorobą Alzheimera 7200 zł, zaś dla osób przewlekle somatycznie chorych ok. 8189 zł.

Prywatne placówki zapewniają seniorom całodobową opiekę, zabiegi rehabilitacyjne, pełne wyżywienie, podstawowe środki czystości, udział w terapii zajęciowej, wsparcie psychologa, niekiedy również zabiegi pielęgnacyjne, fizjoterapię oraz wizyty lekarskie (w zależności od wybranego pakietu pobytu). Oprocz tego, że często oferują znacznie większe udogodnienia, to dodatkowo wyróżnia je większa dostępność.

Osoby starsze nie muszą spełniać żadnych kryteriów zdrowotnych, aby zostać przyjętym do prywatnego domu seniora. Do prywatnego domu seniora może być przyjęty każdy zainteresowany. Koszty pobytu w prywatnych domach seniora są znacznie wyższe, dlatego, że ich koszt w całości ponosi senior lub jego rodzina.

Sprawdziliśmy ceny w domach seniora w kilku miejscach w Polsce. W województwie małopolskim pobyt w domu seniora to koszt ok. 6300 zł za pobyt w pokoju dwuosobowym. Nieco niższe ceny są w województwie łódzkim, bo tam za miesięczny pobyt w domu seniora zapłacimy od 4500 zł do 5800 zł. Niestety w takiej sytuacji osoby starsze nie mogą liczyć na żadne dofinansowanie, co powoduje, że nie każdy może pozwolić sobie na opłacenie prywatnej placówki.