Największe problemy z hałasem w polskich metropoliach. Które miasta są najbardziej uciążliwe dla mieszkańców?

GUS opracował strategiczne mapy hałasu za rok 2021, które obrazują stan akustyczny w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Na ich podstawie zrealizowano badanie, które pozwoliło m.in. oszacować liczbę ludności narażonej na hałas drogowy, szynowy, przemysłowy i lotniczy, którego dopuszczalne poziomy zostały przekroczone.

Obecnie prawo nakazuje prezydentom wskazanych miast do przekazania Generalnemu Inspektorowi Ochrony Środowiska strategicznych map hałasu. W IV rundzie mapowania akustycznego w 2021 r. udział wzięło 36 ośrodków.

W 2021 r. w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców na hałas dobowy (według przekroczenia dopuszczalnych poziomów) mierzony wskaźnikiem LDWN narażonych było:

  • Najwyższy udział osób narażonych na hałas w ciągu doby (według przekroczenia dopuszczalnych poziomów) w ogólnej liczbie ludności danego miasta odnotowano (odpowiednio 10,2 proc., 8,2 proc. i 7,9 proc.),
  • Natomiast najmniejszy udział (poniżej 0,05 proc.) stwierdzono.