Zmiana waloryzacji emerytur i rent na 2025 rok - propozycja rządu

Wiemy, Rada Ministrów przyjęła propozycję przedłożoną przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – podał rząd.

Rząd zaproponuje Radzie Dialogu Społecznego pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 roku na ustawowym poziomie, który wynosi 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2024 roku.

Oznacza to, że Jak podano, przy wskaźniku waloryzacji na poziomie 106,78 proc. prognozowany koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń, które są podwyższane wskaźnikiem waloryzacji emerytur i rent, wyniesie ok.

Jeśli wskaźnik waloryzacji zostanie przyjęty na poziomie zaproponowanym przez rząd,

Przypomnijmy, że nie jest decyzją podejmowaną całkowicie arbitralnie przez rząd. Zależy m.in. od tempa wzrostu cen w gospodarce i wzrostu płac.

Zgodnie z art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (czyli inflacja CPI, tzw. konsumencka) w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Dokładnie rzecz ujmując, wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych jest – , jeżeli jest on wyższy od tego pierwszego wskaźnika. Innymi słowy, wybierana jest opcja korzystniejsza z punktu widzenia świadczeniobiorców (wyższy wskaźnik CPI to większa waloryzacja).

Z kolei – dzieje się to na forum Rady Dialogu Społecznego w czerwcu, w roku poprzedzającym . Rząd rozmawia wówczas o tej drugiej składowej wskaźnika waloryzacji z przedstawicielami pracowników i pracodawców.

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2024 roku Główny Urząd Statystyczny powinien ogłosić w lutym 2025 r. To wtedy minister rodziny, pracy i polityki społecznej będzie mógł ogłosić oficjalny wskaźnik w 2025 r. Sama waloryzacja, jak zawsze, będzie miała miejsce w marcu.