Zakaz przekraczania granicy z Białorusią wprowadzony przez MSWiA. Ograniczenie w strefie nadgranicznej.

Część zapewniająca informację o wprowadzonej strefie nadgranicznej nad granicą z Białorusią zawiera decyzję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Czasowy zakaz przebywania na określonym obszarze będzie obowiązywał przez 90 dni od dnia wprowadzenia rozporządzenia.

Obowiązujące zasady dotyczące strefy buforowej na Podlasiu

Zakaz obejmie odcinek granicy o długości 60,67 km i szerokości od 200 m do nawet 2 km na terenie placówek Straży Granicznej. Obszar objęty zakazem zostanie dokładnie wyznaczony, a strefa buforowa nie będzie obejmować miejscowości i szlaków turystycznych w celu minimalizacji uciążliwości dla mieszkańców, turystów i innych podmiotów.

  • Na odcinku około 44 km zakaz będzie dotyczył obszaru 200 m od linii granicy państwowej.
  • Na dalszym odcinku około 16 km, położonym w rejonie rezerwatów przyrody, strefa będzie szersza, sięgając około 2 km.

Wprowadzenie strefy buforowej ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa granicy państwowej oraz ochronę funkcjonariuszy i żołnierzy pełniących służbę przy granicy.

Ocena skutków rozporządzenia

Według oceny skutków regulacji do projektu rozporządzenia, wprowadzenie zakazu przebywania osób postronnych na obszarze strefy nadgranicznej ma zapewnić bezpieczeństwo, porządek publiczny i integralność granicy państwowej. Przepisy określają wyłączenia dla osób, na które zakaz nie będzie miało zastosowania.

  1. Komendant placówki Straży Granicznej ma prawo zezwalać na przebywanie w strefie osobom na czas określony i na określonych warunkach.
  2. Osoby znajdujące się w obszarze objętym zakazem mogą być poddane kontroli przez służby.

Warto odnotować, że strefa buforowa przy granicy z Białorusią jest reakcją na wzrost ataków na funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz żołnierzy i policjantów udzielających im wsparcia.

Udział mediów i organizacji pomocowych

Szef MSWiA zapewnił, że media oraz organizacje udzielające pomocy otrzymają zezwolenia na wstęp do strefy buforowej. Podkreślił, że nie będzie ograniczeń w dostępie mediów do obszaru objętego zakazem.

W wyniku konsultacji publicznych i międzyresortowych, obszar strefy czasowego zakazu przebywania został ograniczony do bezwzględnie koniecznego minimum. Decyzja ta ma na celu zminimalizowanie uciążliwości dla mieszkańców i innych podmiotów działających w okolicy granicy.

Wprowadzenie strefy buforowej to krok mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa obszaru granicznego oraz ochronę służb pełniących tam służbę. Decyzja ta została podjęta po serii incydentów na granicy z Białorusią, w tym ataków na funkcjonariuszy i żołnierzy wspomagających ich działanie.